مونوگرام به رنگ مشکی

پنکه پارس خزر

مدلهای شیبا-ریما-آدو

ویژگی های عمومی

مبدا برند

ایرانی